Friday, April 5, 2013

Perbincangan 1: Perubahan dalam konteks Institusi Pendidikan.


Sebelum kita dapat membincangkan perkara di atas dengan lebih mendalam, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan.

Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan adalah hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru.

Mengikut Carzo dan Yanouzas (Jaafar, 1999), "Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan atau situasi yang stabil kepada pola perlakuan dan status stabil yang lain."

Perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi, sebagai contoh di sesebuah institusi pendidikan seperti sekolah seharusnya bersifat Kaizen (berterusan - berlaku secara beransur-ansur serta menyeluruh) dan positif, yang membawa ke arah yang lebih baik atau penambahbaikan. Ini amat penting bagi menyesuaikannya dengan perkembangan dunia yang pesat dan pantas.  Perubahan juga merujuk kepada pengenalan sesuatu tingkahlaku baru atau amalan-amalan baru yang diharap akan dapat memperbaiki amalan atau keadaaan yang sedia ada di sekolah.

Oleh itu, persoalan yang seterusnya adalah siapakah yang bertanggungjawab bagi mengetuai dan mengurus proses perubahan tersebut?  

Siapakah atau golongan manakah di antara warga sekolah tersebut yang dikenalpasti sebagai ‘agen perubahan?

Siapa sebenarnya agen perubahan dalam sesebuah institusi pendidikan? 

Berdasarkan pembacaan saya, terdapat banyak interpretasi berkenaan agen perubahan ini. Antaranya ialah :
  1.      James A. F Stoner dan Charles Winkel (1989 : 439) -  agen perubahan adalah individu yang bertanggungjawab memegang peranan kepimpinan dan mengurus proses perubahan terhadap sistem klien (individu, kumpulan atau organisasi). Agen perubahan ini boleh terdiri dari anggota di dalam atau di luar organisasi. Walau bagaimanapun agen dari luar tidak berkepentingan dipercayai lebih mudah diterima berbanding agen dari dalam organisasi berkenaan.
  2.   Rusinah Sirun (1999 : 254) - "Change agents are individuals group that take responsibility for changing the existing pattern of behavior of a person or social system".

Persoalan yang ingin saya ketengahkan ialah adakah pengetua (sebagai agen perubahan di sekolah (Shahril, 2000)) sahaja yang perlu melunaskan tanggungjawab ini? 

Persoalan seterusnya adalah kemampuan pengetua yang juga turut dibebani dengan tugas lain sebagai pentadbir dan pemimpin pengajaran bagi melaksanakan perubahan secara berkesan.

Sebagai seorang bakal pemimpin institusi pendidikan, saya perlu menerima perubahan itu sebagai satu proses yang berterusan manakala institusi pendidikan atau sekolah saya sebagai satu pusat atau hub di mana perubahan itu berlaku. Memandangkan sekolah saya adalah satu unit atau organisasi yang saling bergantungan di antara satu sama lain, perubahan adalah satu fenomena yang perlu dilalui ( sedar atau secara tidak sedar) oleh semua warga sekolah termasuklah ibubapa, masyarakat, kementerian yang bertanggungjawab dan negara.

Oleh itu, perlu bagi saya sebagai pengurus perubahan utama untuk mengenalpasti bentuk-bentuk perubahan yang melanda sekolah saya.  Perubahan dalam sesebuah organisasi boleh berlaku disebabkan oleh desakan luaran dan dorongan dalaman.

Mengikut Stoner J.A.F (1989), desakan luaran yang mendesak kepada perubahan ialah kenaikan kos, kekurangan sumber, kemajuan teknologi, permintaan dari luar (pengguna) dan kekurangan peruntukan kewangan dari kerajaan. Keadaan ini menyebabkan sesebuah organisasi itu terpaksa mengubah struktur, matlamat dan kaedah-kaedah operasinya. Manakala desakan dalaman pula terdiri dari strategi baru, teknologi, sikap dan tingkah laku. Walau bagaimanapun kedua-dua penggerak luaran dan dalaman ini saling berkait.

Bentuk-bentuk Perubahan di Sekolah.

Terdapat pelbagai bentuk perubahan yang boleh dilakukan dalam sesebuah organisasi sekolah. Biasanya perubahan di sekolah dikaitkan dengan konsep penambahbaikan iaitu satu bentuk perubahan yang terancang secara berterusan. Perubahan terancang bermaksud:

 ‘That the change is anticipated, directed and made to occur. The end product of the successful planned changed effort is the attainment of a predetermined objectives.
(Hussein, 1993 : 262)

Pernyataan di atas bermaksud perubahan terancang bertujuan untuk mengubah keadaan yang kurang memuaskan pada masa kini. Keadaan kurang memuaskan itu wujud akibat amalan dan pengurusan bilik darjah secara yang tidak berkesan, masalah disiplin dan prestasi pelajar. Matlamat perubahan terancang di sekolah adalah untuk mendapatkan perseimbangan antara apa yang diharapkan (ideal) dengan apa yang tercapai (real). Secara umumnya, perubahan terancang di sekolah memerlukan strategi dan pelan tindakan Antara strategi termasuklah pembangunan organisasi seperti meningkatkan keupayaan dan kebolehan ahli seperti guru-guru dan kakitangan bukan akademik di sekolah.

Mengikut Jaafar Muhamad (1999), seseorang pengurus yang peka dan bertanggungjawab akan membuat sesuatu untuk memelihara keutuhan organisasinya apabila berlaku tekanan untuk perubahan. Beliau akan menilai dan memastikan bahawa setiap perubahan yang dilakukan adalah tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Keadaan yang sama juga sepatutnya dilakukan oleh pengetua apabila melaksanakan perubahan di sekolah.

Harold J. Leavitt ( Stoner, 1989 : 446) menyatakan bahawa sesebuah organisasi boleh diubah dengan menukarkan tiga perkara iaitu struktur, teknologi dan manusia. Mengubah struktur organisasi melibatkan usaha-usaha menyusun semula sistem-sistem dalamannya seperti garisan-garisan komunikasi, hubungan pihak yang berkuasa, penyatuan mekanisma, darjah pemusatan dan merekabentuk semula tugas, aliran kerja atau hierarki pengurusannya. Perubahan ini perlu dilakukan apabila keadaan organisasi sudah tidak atau kurang berfungsi. Dalam konteks sekolah, pengetua boleh melakukan perubahan dengan mengadakan penyusunan struktur tugas guru-guru dan kakitangannya mengikut keperluan dan kepakaran masing-masing selaras dengan matlamat organisasi. Untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, faktor-faktor seperti minat, kepakaran, kemahiran guru perlu diambil kira dalam menstrukturkan tugas guru-guru. Kaedah pemancaran juga sering digunakan iaitu dengan mewujudkan beberapa pasukan atau jawatankuasa kecil supaya tugas dan aktiviti dapat dijalankan dengan licin. Apabila ada kakitangan yang kurang berkesan, Pengetua haruslah mengkaji kelemahan dan sebab-sebabnya bagi membolehkan penyusunan semula tugas dilakukan. Contohnya dalam pemilihan guru-guru untuk mengajar kelas dan dalam kursus tertentu, pembentukan jawatankuasa kurikulum, disiplin dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dalam aspek tertentu, kuasa Pengetua adalah terbatas, contohnya perlantikan dan pertukaran guru, kenaikan pangkat dan sebagainya.

Mengubah teknologi organisasi pula bererti menukarkan kelengkapan, proses dan teknik penyelidikan dan kaedah pengeluarannya. Pendekatan bentuk ini telah diasaskan oleh Federick Taylor (Stoner, 1989 : 448), menerusi Teori Pengurusan Sainstifik di mana ia mengatakan perubahan teknologi yang canggih boleh meningkatkan produktiviti dan mendatangkan kesan positif kepada organisasi. Dalam konteks industri yang menekankan pengeluaran barangan, perubahan teknologi amat penting. Di sekolah, perubahan teknologi yang melibatkan pengurusan sekolah secara saintifik akan meningkatkan lagi keberkesanan perjalanan dan operasi kerja. Penggunaan alatan moden seperti mesin fotostat, komputer, audio visual, teknik dan model-model pengajaran dan pembelajaran moden akan memudahkan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pada masa yang sama, teknologi moden ini dapat mewujudkan iklim pembelajaran lebih menarik, bermotivasi dan tidak membosankan.

Satu lagi bentuk perubahan ialah perubahan manusia. Perubahan manusia bermaksud perubahan kepada subordinat dalam aspek kemahiran, jangkaan tanggapan dan kelakuan manusia. Sepertimana yang kita sedia maklum, kelakuan manusia adalah sukar diubah. Manusia secara keseluruhannya tidak menentang semua perubahan tetapi mereka akan menentang apa yang mereka anggap boleh menggugat kedudukan mereka.

Terdapat pelbagai teknik untuk mengubah dan memandu individu dan kumpulan untuk bekerja lebih berkesan. Mengikut Stoner J. A. F (1989 : 454), antara teknik yang digunakan ialah latihan sensitiviti, tinjauan maklum balas, proses perundingan, membina pasukan dan perkembangan antara kumpulan. Dalam konteks sekolah, Pengetua boleh melakukan perubahan tingkahlaku, sikap, tanggapan dan pengharapan guru-guru dan kakitangan sama ada secara individu, kumpulan atau keseluruhan organisasi sekolah. Sebagai contoh Pengetua menukarkan atau mengeluarkan guru-guru yang sering menimbulkan masalah yang merumitkan seperti kesukaran mendapat guru ganti, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan guru pakar dan berpengalaman. Dalam hal ini Pengetua haruslah menggunakan pendekatan yang fleksibel dan sesuai yang melibatkan kemahiran kemanusiaan yang tinggi.

Ada juga bentuk perubahan yang dilaksanakan di sekolah secara jangka panjang. Biasanya pendekatan ini merujuk kepada usaha membangunkan organisasi secara menyeluruh dengan memfokus kepada sifat serta kualiti hubungan kerja mereka. Antara kaedah yang biasa digunakan ialah proses-proses penyelesaian masalah, membuat keputusan di sekolah melibatkan samaada Pengetua memilih untuk menyelesaikan masalah secara sendiri atau secara bersama-sama, yakni melibatkan semua subordinatnya. Pengetua sebagai pemimpin sebaiknya melakukan perubahan melalui penglibatan dan perkongsian kuasa dengan subordinatnya bukan secara autoriti.

Perubahan juga boleh melibatkan budaya sekolah. Ia meliputi perubahan pola-pola aktiviti, interaksi, norma, nilai sikap dan perasaan yang wujud di sekolah. Dalam proses perubahan budaya ini Pengetua haruslah mengenalpasti apa budaya yang tidak diperlukan dan apa budaya yang patut dikekalkan. Ini penting kerana jika tersalah pilih ia akan menimbulkan tentangan dan tidak diterima oleh guru-guru dan kakitangan sekolah. ( Jaafar Muhamad, 1999)

Rumusan

Jelas bahawa perubahan dalam sesebuah organisasi termasuk institusi pendidikan amat penting untuk dilaksanakan.  Ini kerana tanpa perubahan, sesebuah organisasi itu tidak akan mencapai kecemerlangan. Namun untuk melaksanakan perubahan bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan pertimbangan dan penglibatan semua pihak supaya perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesan. Sebagai bakal pemimpin sekolah dan agen perubahan yang utama, saya perlu memahami dan menganalisis terlebih dahulu apa perubahan yang hendak dilaksanakan, tujuan, matlamat, bagaimana, bila dan siapa yang akan melaksanakan perubahan tersebut.  Oleh itu, saya perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan untuk dijadikan panduan. Ini penting supaya perubahan yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan pelbagai halangan.

No comments:

There was an error in this gadget